Szocpol

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-a értelmében 2009. július 1-jén vagy azt követően

  1. a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményre,
  2. a fiatalok otthonteremtési támogatására,
  3. jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatására,
  4. kiegészítő kamattámogatásra,
  5. az értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakásépítés kamattámogatására

benyújtott támogatási kérelmek alapján az e rendelet szerinti állami támogatás nem nyújtható!

Azaz, ezen állami támogatások folyósítása 2009. július 1-jével felfüggesztésre került!

Tekintettel arra, hogy a szocpolra vonatkozó részletes rendelkezések hatályukban fennmaradtak, úgy azokat az alábbiak szerint közöljük.

A támogatás igénybevételével épített, bővített, vásárolt lakást 10 éven belül lebontják (kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé), illetőleg elidegenítik, vagy az nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek átengedik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a támogatás(ok) folyósított összegét megfelelő módon bejelenteni és visszafizetni.

E szabályt a fiatalok otthonteremtési támogatása körében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a fenti időtartama ebben az esetben 5 év. Ha a lakást a tulajdonos tehermentesíteni kívánja, és nem kéri a támogatások visszafizetésének jegyzői felfüggesztését, akkor köteles a támogatás(ok) folyósított összegét visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség érvényesítése iránt a Kincstár intézkedik. §.

Visszafizetés felfüggesztése

Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás elidegenítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében 3, vásárlási szándék esetében 1 évig a tulajdonos – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő legfeljebb 60 napon belül benyújtott – kérelme alapján a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (11) és (12) bekezdésében foglaltak kivételével – felfüggeszti.

A felfüggesztés feltétele, hogy a támogatott személy az igénybevett támogatás összegét a “10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” befizesse.

A felfüggesztés időtartamát az igénybevett támogatás összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani.

A felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, ha ezt a támogatott személy a határidő lejárta előtt legfeljebb 30 nappal kérelmezi.

A felfüggesztés időtartama alatt a lakás tulajdonosának kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített, vásárolt, bővített, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatásával vásárolt lakást a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve tehermentesíti.

A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a Kincstár határozatban dönt, megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget és intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A Kincstár a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozatának jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatában megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

A támogatott személy akkor is köteles a másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár.

Ha a támogatott személy a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a Kincstár intézkedik. §.

Visszafizetés folytatása

Ha a támogatott személy lakásának egy részét elidegeníti, a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítéséből származó – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/B. § (3) bekezdése szerinti összeggel csökkentett – bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, a támogatásnak az eladási és a vételár különbözetével arányos részét kell visszafizetnie.

A visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási összegnek megfelelő jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy a támogatott személy a támogatás összegének – az eladási és a vételár különbözetének a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/B. § (3) bekezdése szerint csökkentett – arányos részét visszafizesse.

Ha a támogatott személy a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével épített, vásárolt vagy bővített lakásnak a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (1) vagy (2) bekezdés szerinti időszakon belül történő elidegenítését követően, de legfeljebb a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követő 60 napon belül

  1. a) a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás elidegenítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki és
  2. b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, csereszerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával igazolja,

– a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (10) bekezdése szerinti ellenőrzést követően – a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve intézkedik a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, a megelőlegező kölcsön időszaka alatt az állam által fizetett ellenszolgáltatások és a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt. §